СинергоЕтика

СИНЕРГОЕТИКА

Открийте себе си за възможностите на енергиите на Новото време. Многопланов, широкомащабен метод с бързо и силно действие – това представлява СинергоЕтиката. Не изисква предварителни настройки, посвещения в различни практики. Няма отношение към религия и вероизповедание. Напълно свободен и достъпен за всеки. За всеки, който иска да намери себе си, да промени себе си, живота си, да намери решенията на проблемите си и да привлече БЛАГОДАТ, ИЗОБИЛИЕ и ЛЮБОВ към себе си. Към момента СинергоЕтиката се състои от няколко части. Потоците са представени в реда, в който са дошли и се отварят за хората. Всяка част съдържа някакво количество енергиии състояния. За Желателно е усвояването на метода да се прави системно и поетапно – по възходящ ред: от първа част към четвърта. Всички енергии съдържат изцеляващи и изчистващи качества с голяма мощ. Поетапното усвояване дава стабилен ръст и ниво на осъзнаване, Мастерство, професионализъм и освобождаване на съзнанието на Ученика.

Има редки изключения от тази схема за „вътрешно подготвените“ хора. ВСИЧКО ЗАВИСИ ОТ СТЕПЕННА НА ВЪТРЕШНАТА ГОТОВНОСТ НА УЧЕНИКА!!! В такъв случай на „готовност“ за ученика се изготвя индивидуален график, ритъм и схема за усвояване на метода, който може да включва различни енергии от различните части на СинергоЕтиката, различно от стандартната схема на обучение.

ВАЖНО: ВСИЧКО СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ВЪТРЕШНАТА ЕНЕРГИЙНА ГОТОВНОСТ НА ЧОВЕКА!

ВЪВ ВСЕКИ СЛУЧАЙ – ПРЕДВАРИТЕЛНАТА КОНСУЛТАЦИЯ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА!

СинергоЕтиката се състои от Блок на Твореца, 4 пласта и блок Матрица. Във всяка част има няколко десетки енергии, обединени по определени критерии и функции, предназначение, както по степен на освобождаване и ръст на съзнанието. След обучението различните етапи се дават подаръчни инициации – това е практика. Процесът на обучение включва в себе си не само инициации в енергии и тяхното поетапно усвояване, но и сеанси и практики за изчистване, изцеление на енергетиката, жизненото пространство, съзнанието на човека, преработка на най-важните направления в живота му, такива като усвояване и осъзнаване на своята цялост и сила, изобилие, реализация, отношения, родови програми, развитие на видението. Такъв нетрадиционен подход към обучението не само е по-лесен, но и показва на практика, именно какъв подход помага на хората да достигнат устойчиви резултати. Така ученикът има желаните промени в живота си, към които се е стремил винаги. Такъв подход към обучението се обяснява просто: всички ние сме хора, а това означава, че всеки има над какво да работи в себе си, има къде да расте и да се усъвършенства, следователно – практически всеки от нас има набор от деструктивни програми, трансформирането и осъзнаването на които, ще направим чисти и мъдри, за да бъдем ГОТОВИ, зрели към възприятието на новите енергии, към разширяване на съзнанието, за да бъдем по-отговорни. В процеса на обучение се поставят задачи – не просто инициране на ученика в новите енергии, но и максимална подготовка към усвояването обема на знания, информация и мощ, които съдържа СинергоЕтиката. Обучението е максимално насочено към това, да усвоите безграничния свят на творчеството на съзнанието, което се открива със СинергоЕтиката, и да ви помогне да станете самостоятелни в избраното от вас направление, да се научите да творите и летите, приемайки СЕБЕ СИ в своето съвършенство, максимално реализирайки своя потенциал и таланти.

В процеса на обучение обратната връзка от ученика е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА!!!

При приключване на обучението се издава сертификат.

Прави се диагностика на енергетиката при започване на обучението, както и при неготово завършване.

 СИНЕРГОЕТИКА накратко за метода!!!

 1. СинергоЕтика – това е метод за работа в енергии. Инструмент за самопознание и себеразвитие. Важно е осъзнаването на себе си като Движеща Творческата Сила, като Създател, образуващ своята реалност във всички планове и нива на съществуване; осмисляне на себе си като Единствен Източник на събитията в живота. Важно е да разберем огромната сила не само за собствените ни действия и постъпки, но също така и за емоциите и мислите си. При запознанството със СинергоЕтиката няма обратен път назад: промените в посоката и развитието, видими или по-малко изразени са неизбежни, независимо от скоростта на проявлението им във времето. Важен момент е пречистването и освобождаването на съзнанието (да се поставят под въпрос действащи към момента представи за света), т.е в във вече пълен съд е трудно и невъзможно нещо да се сложи.
 2. Няма необходимост от наработване, защото тези енергии действат мигновено.
 3. Трябва да има строг контрол на собствените емоции и мисли.

Използването трябва да бъде изключително за добро. Не може да се използва за користни цели!

 1. В сеанса първостепенна роля се отделя не на постановката, а на Намерението и искреното желание за самолечение или лечение на друг (при работа с пациент). За работата с други хора е важна готовността на пациента за изцеление и трансформация. В процеса на работа с пациентите и себе си е важен диалогът със Създателя за Божествения замисъл относно вашата или душата на пациента.

Важно!!!

Да не се правят “изкуствени” корекции на живота на пациента, тъй като комфортният и успешен социален живот не винаги е показател на верните направления и по същество не е основната цел на работата в СинергоЕтиката. Важно да се помогне на човека да се разбере и осмисли причините за някои проблеми, за да познае себе си и да осъзнае най-важните задачи за себереализация във въплъщението си тук и сега. Да му се помогне да приеме себе си, своето предназначение и да се способства възможно най-скоро и по-малко болезнено трансформацията на неговата кармична родова тежест в Светлина, Любовта и Развитие.

 1. Широкоаспектно действие на енергията: извършване на лечебни, защитни функции, чистене на организма и жизненото пространство (от вредните събития, които пречат на изпълнението на Плана на душата, от същности, и т.н.), също така работи за създаването (или трансформацията) на по-добри ситуации. Сработването на всички планове и нива на битието: физическо, нивото на ДНК, психическо, енергия, дух, съзнание, подсъзнание, интелект, време-пространство и т.н. изгражда нова реалност, разширява мирогледа. Работи за изцелението на човека, обществото, планетата, Вселена в цялост.
 2. Разделението на енергията на блокове е условно, тъй като многото енергии са на границата между различните блокове, а всяка енергия е ключът към най-малко 10 нови енергии.
 3. Ведически блок и Блок на Атланта – отделни блокове, максимално близки до СинергоЕтиката, дадени в “обновен формат”.
 4. Основите на практики на провеждане на упражнения, се прилагат в отделен файл.

Отдава вече за никой не е тайна, че всичко в нашия свят е енергия – в едно или друго нейно проявление. Всичко, което ни заобикаля – и ние, включително и нашите мисли е енергия. Жива субстанция, с която е изпълнен нашият видим и невидим Свят (и не само нашият). Количеството и качеството на “чистотата” на тази енергия определя качеството и продължителността на живота ни. Често думата “енергия” може да се види не само в учебниците по физика, но също така и в различни литература, насочена към развитието на човека, неговото място, езотеричните и вътрешно езотеричните планове.

И така, какво е “енергия”? Нея не я пипаме с ръцете си, тя не е миризма, не произнася звуци, няма обичайните битови характеристики.

Ни по-малко – „ТЯ Е ВСИЧКО, КОЕТО СЪЩЕСТВУВА”. Дори много преди учените да й дадат официалното понятие тя се е наричала Жива сила. СИЛА, ТВОРЯЩА ЖИВОТ.

Основополагаща съзидателна сила на Вселената. Както я определят в книгата си: “Какво ние знаем за човека?” Тихоплав В.Ю. и Тихоплав Т.С.: “жизнената сила – това е енергия на най-високата честота … ”

Цялата вселена, голям брой Вселени се състои от тази енергия. И тази енергия е безкрайна, както е безгранична космическото пространство. Според закона за запазване на енергията тази жива сила не изчезва в нищото. Подобно на водния цикъл в природата се извършва и цикъл на енергия във Вселената. Всичко безкрайно се трансформира и преражда. Всички процеси в макрокосмоса и човешкия живот изолират енергия и я разпространяват. Човекът, като частица от макрокосмоса, като малък транслатор излъчва и поглъща енергия на такава чистота и качество, каквито сам може да овладее. Усъвършенствайки, повишаване нивото на своето осъзнаване, човек неизбежно повишава качеството на излъчваната енергия. Именно така работи принципът: “Ако искате да промените света, започнете със себе си. С промяната на себе си, ти променяш обкръжаващия те свят”. Същият този принцип е в основата на метода СинергоЕтиката.

СинергоЕтиката като завършен метод, е възникнала след кръстосването на пътищата на практики в различни енергии и тя се превръща в ярък резонанс на фона на егрегори, в болшинството свои, на Космоенергетиката и по-слабите Рейки.

СинергоЕтика – в буквален превод означава “съвместното действие на енергия.”

СинергоЕтика – това е енергия на Новата епоха, която представлява собствена енергия на висока чистота и сила. Честотите на СинергоЕтиката образуват завършен вид линия на работа с енергиите. Тези енергии имат своите отличителни разлики от останалите енергийни школи.

„За повече от 8 години на практика в Космоенергетиката и Рейки аз изпробвах много, натрупах безценен опит. Постепенно на кръстопътя на няколко различни потоци на енергия моята лечебна практика премина не толко в руслото на конкретна помощ на хората, колкото в решение и преодоляването на проблемите от различно естество, търсенето на нови решения, които правят възможно не само да се проживеят определени сценарии от живота, избрани от нас, но и да имаме възможност да управляваме съдбата си, сами да “създаваме” своя нова реалност, а не по да се натоварваме с кармични планове на своето същество. Т.е. да имаме възможност бързо, многообразно, ефективно, с дълбоко проучване, да решаваме неотложните проблеми във всеки план в живота ни веднъж завинаги, събуждайки в себе си скрити таланти, възможности, свръх сили. Не след години време за работа, а тук и сега. т.е. да се учим се учим по същество, за да разберем и приемем себе си. Така се сформира авторският метод по личностно развитие – СинергоЕтика.“ Лидия Шартон.

СинергоЕтика е мощен многостранен метод за трансформиране на самопознанието, способен да промени изцяло живота на човек.

Тя помага да се решат много проблеми в живота, да се открият причините за проблеми и заболявания, да се освободим от всякакъв вид нежелано програмиране, да се трансформира опитът в енергията на развитието, да се промени качество на живот, да придобият чувство за самодостатъчност, пълнота и щастие. Да хармонизираме вътрешното състояние, за да се подобри нашето здраве.

Човекът е дете на Бога, което има много възможности и ресурси. “Обикновени, бездарни” хора няма, всички хора са безусловно талантливи. Болните и страдащи хора – това са хора, които не са реализирали своя голям творчески талант, даден им от Бога.

СинергоЕтиката ни позволява да разкриваме и да активираме в себе си тези ресурси, които ние не използваме. Тя ни позволява да променяме сценария на живота си, да трансформираме програмите на “оцеляването” и на “самоунищожение” в програма “Благоденствие и щастлив живот”, да се пренастроим към различна вълна – да живеем в хармония със себе си. Практиките, използвани в синергия помагат осъзнато в нас да се отвори този потенциал, да променим себе си и живота си, да се намери по-голяма яснота, да се научим да виждаме щастливите възможностите за живота си, а не ограниченията, да разширим мирогледа си. Този метод отваря нови врати за човешкото развитие и предоставя много нови инструменти за саморазвитие. Изборът е оставен за човека.

СинергоЕтиката е уникална! Когато виждам хора, които работят в този метод, буквално пред очите ми те се променят, трансформират се в свободни, зрели, талантливи, уверени в своята хармонична светлина личности – аз съм щастлива.

Можем да приложим СинергоЕтика навсякъде, където ни трябва – в бизнеса, на работното място, за лечение, личен живот, взаимоотношенията, медитация, духовни практики, развитието на способностите за управление на дадени ситуации, хора и общности и т.н.

Основното правило – НЕ НАВРЕЖДАЙ и се довери на себе си!

Искрено пожелавам на всички, които се присъединиха и ще се присъединят в СинергоЕтика да се постараят да опознаят себе си, да приемат себе си, да намерят сили в себе си и да предприемат стъпки в живота си да се променят към по-добро, да намерят сили в себе си и да се реализират творчески и в развитието си. Основното нещо е да се научим да вярваме в себе си, а след това е неизбежен изводът, че нашите таланти и ресурси са неограничени. Животът ни винаги може да се промени към по-добро.

Методът СинергоЕтика е работа с енергия да творим, докато сме в енергията. Способност чрез енергия на по-висока честота и чистота да подобрим себе си, за се усъвършенстваме, за да излекуваме заболявания, да решим проблемите си, да реализираме своя творчески потенциал, да хармонизираме отношенията с хората и света около нас, да подобрим осъзнатостта си, за да реализираме мечтите си. Да се подобри нашият просперитет и Благополучие, да разширим кръгозорът ни, да пробудим психическите си способности, възможност да помогнем на своите близки да разберат дълбочината на случващото се наоколо, за да разберат и осъзнаят страховете си и да се отърват от тях, да се научат да виждат причините за проблемите си и да отстраняват, така че ситуациите повече да не се повтарят.

СинергоЕтиката се базира на енергиите на Твореца като причина за всичко съществуващо. Спектърът и възможностите на СинергоЕтиката практически са безгранични. Енергиите на Твореца нямат отношения към егрегори, които се намират в полето на Земята, не са свързани с колективното безсъзнателно, не са съпричастни към ниско честотните магии. В този смисъл тези важни енергии дават непосредствено знание без изкривяване, помагат да освободим разума от ограничения, бързо да пробудим осъзнатост, дават дълбочина на знанията и уменията.

Енергиите на Твореца са основният източник на енергия, която лежи в основата на всички други енергии (по-конкретни за работа в различни посоки и с различни проблеми). Това е Съ-Творяващата Божествена жива сила, многоизмерни енергии с невероятна сила и вибрации. Това е Движеща, Жива, сътворяваща, лечебна сила.

Тези енергии Съ-Изграждат, Съ-Творят, лекуват и възстановяват, пресъздават. Мощно и силно работят на всички нива на съществуване – физически, нивото на ДНК, психическо, енергоетическо, съзнание, подсъзнание, възприятие, времево и пространствено, състоянието на космическото и причинно-следствено ниво и т.н. Работят за лечение на човека, обществото, света, работят в космически и планетарен мащаб. Те са в състояние да създават нова реалност, мощно чистят, разширяват съзнанието. Тези енергии са на мощното, ударно и влиятелно действие. Това е движещата сила на цялата Вселена. Енергиите работят за мощно освобождаване, за лекуване от всяка ситуация, болест, почистване, предпазване и освобождаване от магически ефекти от всякакво време и сила, защитават, пречистват помещения, зареждат амулети и талисмани, реанимират, понижават депресия, трансформират, активират и разширяват съзнанието, и така нататък. Мощна работа по екзорсизъм. Те работят абсолютно на всички нива на съществуване – скритите и явни, физически, психически, енергийни, кармични, в пространството и времето, в съзнанието, в подсъзнанието, на ниво ДНК, активират и започва положителна програма, превръщат всичко в любов и светлина. Енергиите събуждат желанието за Живот, допринасят за активизиране на този процес. Разкриват свръх способности. По време на практика в СинергоЕтика произхожда мощна кармична отработка. Енергиите изпълват с жизненост, хармония и любов всичко, до което докосват. Дават заряд за активност, желание да се живее, да се продължава напред, коригират съдбата, стабилизиране на материално положение на човека.

За хората, които искат да се постигне по-голяма осъзнатост за причините за всички неща, СинергоЕтиката дава възможност да се потопим в енергиите, които са основният първоизточник на енергия на Твореца, в зараждането на Самия Живот.

 • Всеки един от нас иска да бъде здрав, щастлив и обичан, да живее благополучно и безгрижно. Но как да постигнем хармонията и успеха? Как да определим причините за своите проблеми и неприятност и да разсечем порочния кръг на неуспехи? Как да изградим връзка с любимия човек и да помогнем на близък? – да намерите отговори на тези и други въпроси, освен ценното си време, освен много пари, които можете да изхарчите в процеса на търсене, за да избегнете грешки и неуспехи, както и да получите необходимите умения и възможността за себереализация и способността да предадете това знание на своите близки и деца, вие можете да встъпите в обучение в метода на използване на енергийни потоци – СинергоЕтика. Много мощен процес, даващ разцвета на вашето съзнание, щастие и благополучие – нещо, което ще остане с вас завинаги.
 • Методът СинергоЕтика е лесен за усвояване, достъпен за всички, работи бързо, комплексно и многостранно. Да се обучат в метода могат всички – от хора, напълно незапознати с всякакви практики, но търсещи промяна към по-добър живот, до хора, които вече практикуват всякакви методи, независимо от вероизповедание или принадлежност към определена религия.
 • МЕТОДЪТ СИНЕРГОЕТИКА Е ЗА ТЕЗИ, КОИТО СА ГОТОВИ ДА ПРОМЕНЯТ СВОЯ ЖИВОТ!!!

В метода има разнообразието от направления. Основните от тях са:

 • работа за изцеление;
 • работа по отношения – любов – семейството;
 • работа върху развитието на бизнеса и благосъстояние;
 • работят по почистването и отстраняването на магически програми;
 • работата по развитието на интуицията и неизползван капацитет;
 • работа с рода;
 • събуждането на женственост, мъжественост;
 • диагностика;
 • откриване на пътища и възможности;
 • работа със ситуация (с разбирането на причинно-следствената връзка);
 • методи на преподаване;

КАКВИ ВЪЗМОЖНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ ДАВА СИНЕРГОЕТИКАТА?

КАКВИ ВЪЗМОЖНОСТИ РАЗКРИВА СИНЕРГОЕТИКАТА?

– Вие ще узнаете как в кратки срокове да измените своя живот, да повишите неговото качество;

– Вие ще можете да намерите здраве, успех и разцвет;

– Вие ще можете да намерите любов, радост и взаимоуважение;

– Ще снемете негатива и ще се избавите от него;

– Да хармонизирате своето състояние, да се избавите от страхове и стрес;

– Пред вас ще се открият възможности да откриете сексуалната си енергия и да станете привлекателни;

– Възможност да преосмислите отношението си към живота и обкръжаващия ви свят;

– Възможност да познаете и приемете себе си;

– Да откриете нови възможности;

– На вас ще ви се предостави уникална възможност да развиете и активирате своите енергийни центрове;

– Ще можете да развиете своята интуиция и свръхспособности;

– Ще се научите да виждате това, което другите не виждат;

– Ще можете да привличате благополучие в своя Живот;

– Ще ви се предостави възможност да получите достъп до енергия на благополучието и достатъчност;

– Ще можете да премахвате различен вид проклятия, клетви и други магически въздействия и свързвания;

– Ще можете самостоятелно да изчиствате аурата си, което като следствие води до физическо излекуване от недъзи;

– Ще можете да усвоите метод за защита на себе си и близките си от различен вид влияния;

– Ще получите достъп до енергии, които носят различен род информация;

– Ще можете накрая да станете домакин на своята съдба;

Честоти в СинергоЕтиката

 

 

Малко за самия метод

Много честоти на СинергоЕтиката звучат. Ние не чуваме този звук. Но хора с по-голяма чувствителност откриват или се интегрират в определени енергии на СинергоЕтиката (практически всички енергии) като възприемат този уловен звук. И този недостъпен за обикновения човешки слух звук пробужда творчески процеси, насърчава към съвършенство, към желание, към ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД. – Пълно разрушаване на границите, ускоряване на мисловния процес, разгръщане на мисленето до такава степен, че човек става творец на своята реалност (ето защо в много енергии присъстват описания, че човек започва да носи отговорност, той разбира, че той е творец на своя живот).

Последните енергии в частта на матрицата на свободния дух имат значително по-високи честоти. Те позволяват при достатъчно дълбоко потапяне в тези честоти да се включат механизмите на творението.

Всички енергии са се появили в този порядък, в който са сега, не случайно при тях звуковият диапазон е от 432 до 500 Гхц и по-високи – по размера на увеличаване на силата на енергията от СинергоЕтиката до Вселената.

Потоците на СинергоЕтиката са цялостни и съвършени не само в честотния диапазон, но в пространствено-времевия континуум, като също така увеличават до по-съвършено по мярка проявлението на енергиите – от първата до последната. А в последните енергии даже – като Меркаба от нова епоха и във всяка такава енергия съдържа ИноЛаНа.

Честотите на СинергоЕтиката настройват човека за възприятие на много високи аспекти на осъзнаване на звука. Подготвят човека именно към творението – и това е главният аспект на този инструмент. Ето защо толкова малко хора го разбират и още по-малко са готови да го последват!

Тези честоти на СинергоЕтиката са недостъпни за възприятие от други адепти, последователи на други направления и други честоти. Те не се улавят и не се възприемат от тях. Да слушат и видят тези моменти могат само тези с открито сърце. СинергоЕтика – това е като Сахасрара (б.ред – седма чакра) и по-високо за всички, които имат инструменти за самоусъвършенстване на Земята.

В СинергоЕтиката наред с лечебния автоматически механизъм изначално е заложен инструмент за пробуждане на сърцето; т.е. истинско виждане на същността, а от тук и следователно пряка и чиста взаимовръзка с висшите източници на живота.

Всички честоти на СинергоЕтиката са свързани изначално с процеса на интеграция на душата на човека и самия Живот – във всички енергии, макар и в описанието им това да не е посочено.

Основна цел на потоците на СинергоЕтиката – това е събиране на хора за съвместен ръст като творци и съвместно сътворяване на новите реалности. Формиране и култивиране на цели поколения Творци, способни да създават цели светове тук на Земята, а не както по-рано – извън нейното пространство. Това е създаването на Творци в рамките на матрицата, като в същото време притежават всички качества на извън матричния прародител на живота и света.

Приложни задачи на СинергоЕтиката – откриване на щастие, здраве, благополучие, хармония със себе си – което вече се решава автоматично в тези потоци.

Потокът на книгата – това е механизъм за пряко обръщане към Висшия. Ако в този контакт има получаване на информация, която да използваме за себе си, то СинергоЕтиката повече от всеки друг механизъм има инструмент за съ-настройване на определени общности от хора, работещи, разбиращи, усещащи себе си на една и съща вълна и готови нещо да направят и сътворят, да съзидават. Ако е пряк контактът с Висшия – това е повече индивидуална работа, то СинергоЕтиката е механизъм, който позволява ръст и усъвършенстване. СинергоЕтиката не притежава изключителните права на предимство върху това, просто кой с каквото може. Някой може първоначално директно да се обърне, друг се ражда с това, трети сам достига до това.

 

БЛОК НА ТВОРЕЦА

(пласт на универсалните базисни енергии)

Базисните енергии с широк спектър на действие от самия Първоизточник се намират в основата на всички останали (по-акцентиращи) енергии. Невероятно мощни, движещи, съзидателни енергии от Първоизточника – ТВОРЕЦА.

Блок на енергии Съ-зидаващи, Съ-творящи, лекуващи, възстановяващи, възсъздаващи. Тези енергии са основа на СинергоЕтиката. Създават нова реалност. Мощно чистят, разширяват съзнание. Инициацията в Блок на Твореца задължително трябва бъде първа поред (!), преди инициациите във всички останали енергии на СинергоЕтиката!

Нататък при желание от страна на ученика следват поетапни инициации в останалите четири пласта на СинергоЕтиката.

Първи пласт на СинергоЕтиката се нарича Синергетика (състои се от над 90 потока)

Съдържа:

 • Блок енергии на Атланта
 • Блок Ведически енергии
 • Блок Християнски енергии
 • Блок енергии, насочени към изцеление на физическото тяло
 • Блок енергии за работа със съзнанието и подсъзнанието, с проблемите и заболяванията на душата, психиката на човека /психо-емоционални разстройства, зависимости и др./
 • Блок енергии с акцент на определен метод на изцеление
 • Блок енергии носещи информация и знания
 • Блок енергии за работа със жизненото пространство на човека
 • Блок енергии на земните стихии и духове, енергия за работа със света на природата.

 

Втората част в СинергоЕтиката се нарича Синергиум (състои се от около 70 потока)

Съдържа:

Блок изцеляващи енергии

Блок информационни потоци

Блок енергии „Сърце и Мисли на Бога“ (енергии, акцентирани за освобождаване и изцеляване на Духа и Душата, работа с божествения замисъл);

Блок Свърхбожествени енергии (състояние на абсолюта, вярата, надеждата, любовта, безвремието и т.н.

Блок енергии Освобождение (освобождаване на съзнанието, разума, от страсти, енергии на равновесието и т.н);

Блок енергии на индийските богове;

Блок енергии на египетските богове ;

Блок енергии на “Огнените Светове;

Блок енергии на водно-ефирните стихии;

Блок енергии на скандинавските богове;

Блок енергии акцентирани на работата със съзнанието и подсъзнанието на човека, пространствено-времевият континиум и матрицата на живота на човека.;

Блок енергии – състояние – насочени към преработка на жизнената доминантна /състояние прорицание, изцеление, любов, съзидание, разцвет и т.н.)

 

Третата част от СинергоЕтиката се нарича Универсум (състои се от около 20 основни потока, всеки от които съдържа в себе си цели пластове енергии)

Съдържа:

Блок енергии насочени към изцеление на тежки кармични и обусловени родови програми, проявени в недъзи;

Блок енергии разширяващи възможностите на човека (блок “Скрижали на съдбата”);

Блок енергии на светове близки до нашия;

Блок енергии за работа с Матрицата на Земята;

Блок енергии с акцент за корекция на съдбата;

Блок енергии работещи с техниката, като проявление на различни аспекти на енергията;

Блок енергии с акцент и работа за дълбочинно пробуждане на съзнанието.

 

Четвъртата част СинергоЕтиката се нарича Възраждане.

(състои се от три МЕТА енергосъстояния с много мощен и ударен спектър на действие: от изцеление – до корекция на съдбата и развитие на свръхспособности в човека.)

Матрици в СинергоЕтиката (енергийни конструкции от светлина, които изравняват и трансформират светлинното тяло на човека, коригират съдбата му и работят с неговата матрица на Живота.)

 

САКРАЛНА ЕТИКА (нов метод след СинергоЕтика)

Съдържа  12 – 13 МЕТА състояния – енергийни потоци

Това са мощни структури за свръх бързо, мигновено, ударното и глобално действие. Многопланови и многофункционални МЕТАсъстояния – потоци за работа с човека, корекция на съдбата, изцеление и за глобална работа с планетата, макрокосмическите процеси и мирозданието. )

 

СИНЕРГО РУНИ „КЛЮЧОВЕТЕ НА СЪДБАТА“ (38+2 руни)

 Програмата за обучение в руните включва:

– обучение и работа с руните, тълкуване

– изцеляващи и изчистващи сеанси, практически задания

– интегрални практики

– обучение в подреждането на руните поетапно в курса

– диагностика с помощта на руните

– усвояване способи за корекция на съдбата

– инициация в енергетиката на всяка руна

– подаръчни инициации

Внимание!!! Инициациите-Интеграциите в енергиите се предават в портали чрез Мастер!!!

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!